Informasjon fra plankomiteen for ny kirke Januar 2023


Brukere fra kirken har hatt flere møter med arkitekten L2 og Koht.

Områdene som er gjennomgått for å se om det kan foreslåes forbedringer fra brukerne er:

Kirkesal med utforming av alterområdet.

Rullebane opp til alterområdet.

Plassering av orgel

Plass til visning av tekst og bilder framme i kirkesal

Aktivitetssal med område for anretning

Dåpsrom

Inngangsparti.

Felles dugnadskjøkken

Ungdoms sal

Lagerområde

Brukergjennomgangen vil bli oppsummert for implementering i forprosjekteringen.

Det er engasjert en orgelkonsulent som rådgiver for plassering av orgel i samarbeid med kantor.

I samarbeid med kommunen er det engasjert 2 rådgivere for kunst og utsmykking.

Kunstkomiteen for kirken er engasjert i dette arbeidet og vil delta i prosessen med å utforme en

kunstplan og valg av kunstner.

Det videre arbeidet i prosjektet som kommunen leder er: Forprosjektering og utforming av

rammesøknad til kommunen samt søknad til kirkerådet for godkjenning av ny kirke.

Innen sommerferien er planen at grunnlaget for videre arbeid med hovedkontrakten for prosjektet

skal være på plass.

Det er oppnevnt en plan og byggenemd med 8 representanter, 4 fra kommuneadministrasjonen, 2

politikere og 2 fra Kirkelig fellesråd.

Fra fellesrådet er kirkevergen pluss leder av plankomiteen oppnevnt.

Tilbake